Markanızı Güvenle Tescil Edin
Size en doğru seçenekleri sunmak için buradayız. Başlamak için tek yapmanız gereken marka adınızı girmek ve ardından 'Ara' butonuna basmak.
1.Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ (“DESTEK PATENT” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, “Maslak Mah.Saat Sokak Spine Tower No:5 Kat:13 D:128 34485 Sarıyer / İSTANBUL” adresinde mukim, BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ & 293 017 2251 nolu vergi mükellefi DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ (“DESTEK PATENT” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; DESTEK PATENT tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilm ektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.
Çalışan ve Stajyer Adaylarının


Veri Kategorisi


Verinin Nereden Elde Edildiği


Kimlik BilgisiAd, soyad, doğum tarihi, medeni durum
1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.


İletişim BilgisiTelefon numarası, ikamet adresi, e-posta adresi,


1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.


Özel Nitelikli Kişisel VeriSağlık bilgisi, *(İşe girişe engel bir hastalığının/engelinin olmadığı gerekçesi ile), başvuruda bulunulan pozisyona engel teşkil edilebilecek ceza mahkumiyeti / tabi olunan güvenlik tedbiri bilgisi


1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
2.Şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.


Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar


1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.


Hukuki İşlemMevcut dava bilgisi* (İşe iade davası bulunup bulunmadığı gerekçesi ile)
Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri
Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, kişiye ait fotoğraf


1.Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.2.Fotoğraf, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Çalışan Adayı Bilgisi

Öğrenim durumu, mezun olunan okullar ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgileri, üye olunan kulüpler ve ilgi alanları, iş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Diğer

Askerlik durumu, araç kullanım yeterliliği ve ehliyet bilgisi, maaş beklentisi


1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Çalışan ve Stajyerlerin
Veri KategorisiVerinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, medeni durumu, doğum tarihi, imza
1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
İletişim Bilgisi

Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi
1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Lokasyon

Şirket araçları kullanılırken elde edilen lokasyon bilgisi, GPS verileri
GPS verileri otomatik olarak elde edilmektedir.
Finans Bilgisi

Finansal ve maaş detayları, prim listesi, banka bilgileri
1.Banka bilgileri çalışan tarafından verilmektedir.

2.Finansal ve maaş detayları, prim listesi şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.
Hukuki İşlem

İcra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, mevcut dava bilgisi
1.İcra takip dosyalarına ilişkin bilgiler tebligat yoluyla elde edilmektedir.

2.Mevcut dava bilgisi işe iade davası bulunup bulunmadığı gerekçesi ile Şirket tarafından temin edilmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri

İşe giriş muayene formu, kan grubu bilgisi, Akciğer Grafisi,, Göz Hastalıkları Muayenesi, adli sicil kaydı (başvuruda bulunulan pozisyona engel teşkil edilebilecek ceza mahkumiyeti / tabi olunan güvenlik tedbiri bilgisi)
1.Sağlık raporu, sağlık testleri, kan grubu, sabıka kaydı verileri çalışan tarafından verilmektedir.

2.İşe giriş muayene formu iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.
Özlük

Bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları
1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Şirket tarafından temin edilmektedir.
Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler
1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
1.Fotoğraf çalışan tarafından verilmektedir.

2.Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.
Fiziksel Mekan Güvenliği

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
Kapalı devre güvenlik kameraları tarafından elde edilmektedir.
İşlem Güvenliği

Çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri
IP adresleri, web gezinti hareketleri bilgisayar ve yazılımlar üzerinden elde edilmektedir.
Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
Şirket tarafından temin edilmektedir.
Çalışan Bilgisi

Askerlik durumu, terhis belgesi, çalışan departman, pozisyon bilgisi, çalışanın sürücü belgesi sahiplik bilgisi, fazla mesai saati, hak edilen izin gün sayısı, işe başlama tarihi bilgisi, izin talep bilgileri, SGK Bilgisi, maaş bilgisi, unvan bilgisi, çıkış mülakat bilgileri
1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Şirket tarafından temin edilmektedir.
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları, kişilik envanteri), etik uygunsuzluk raporları, personel terfi transfer hareketleri dosyası, HR outbound arama ekibi puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, scorecard bilgileri, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saaatleri (login-logout kayıtları)
1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Eğitime ilişkin veriler eğitim sağlayan kişilerden temin edilmektedir. Diğer bilgiler performans yönetimine ilişkin olup Şirket tarafından oluşturulmaktadır.
Aile, Yakın Bilgisi

Aile bildirim formları, vukuatlı nüfus kayıt örneği
Kişinin kendisi tarafından verilmektedir
Araç Bilgisi

Çalışan araç plakası
Şirket tarafından temin edilmektedir.
Müşterilerin
Veri KategorisiVerinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C Kimlik no
Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.
İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi
Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.
Müşteri İşlem

Fatura, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.
1.Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Şirket tarafından tanzim edilebilmekte ve işlenebilmektedir.
Finans Bilgisi

Banka hesap bilgileri, IBAN vb.
Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.
Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları vb.
Şirket tarafından temin edilmektedir.
İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri
1.Müşterinin kendisi tarafından verilebilmektedir.

2.Şirket tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.
Fikri Mülkiyet Bilgisi1.Müşterinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Şirket tarafından tanzim edilebilmekte ve işlenebilmektedir.
Müşteri Adaylarının


Veri Kategorisi
Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi

Ad, soyad
Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi
Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
Müşteri İşlem

Talep bilgisi vb.
1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Şirket tarafından tanzim edilebilmekte ve işlenebilmektedir.
İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri
1.Kişinin kendisi tarafından verilebilmektedir.

2.Şirket tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.
Pazarlama

Çerez kayıtları vb.
Şirket tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.
Ziyaretçilerin


Veri Kategorisi
Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad
Ziyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.
Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları, Bina/Ofis Giriş Çıkış Kayıtları
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
İşlem Güvenliği

Internet Erişim Kayıt Log'ları (Şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb)


1.Ziyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Network sistemleri üzerinden MS PHARMA tarafından temin edilmektedir.
İş Ortağı ve Tedarikçi Adaylarının

Veri Kategorisi
Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, imza
1.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

2.N/A

İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, e-posta adresleri, telefon
1.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

2.N/A
Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
1.N/A

2.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
İş Ortağı ve Tedarikçilerin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası , imza
Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.
İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, telefon, e-posta
Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.
Finans Bilgisi

Banka hesap bilgileri, IBAN vb.
Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.
Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Tarafından İlgili Kişilerin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği
Fiziksel Mekan Güvenliği
Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları, Bina/Ofis Giriş Çıkış Kayıtları
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan “Amaçlar” kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz DESTEK PATENT tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

•Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
•Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
•Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
•Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
•Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
•Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinize aşağıda yer alan DESTEK PATENT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu kullanarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu “Maslak Mah.Saat Sokak Spine Tower No:5 Kat:13 D:128 34485 Sarıyer / İSTANBUL” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan destekpatent@hs02.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvk@destekpatent.com e-mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.