DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ (“Destek Patent”) olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye önem vermekteyiz. Bu sebeple, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) ve ilgili sair mevzuat gereği müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımızın tarafımızca işlenen kişisel verilerine ilişkin bilgilendirmek isteriz. Veri sorumlusu olarak Destek Patent, kişisel verileriniz ilgili mevzuat tarafından öngörülen sınırlar dahilinde aşağıda açıklamalarına yer verildiği şekilde işlenmektedir.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ (“DESTEK PATENT” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, “Maslak Mah. Sanatkarlar Sok. No: 2D/20 Sarıyer/İSTANBUL” adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 2930172251 nolu vergi mükellefi DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ (“DESTEK PATENT” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; DESTEK PATENT tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz. Faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:
1. Kimlik Bilgileri
2. İletişim Bilgileri
3. Lokasyon Bilgileri
4. Özlük Bilgileri
5. Hukuki İşlem Bilgileri
6. Müşteri İşlem Bilgileri
7. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
8. İşlem Güvenliği Bilgileri
9. Finans Bilgileri
10. Mesleki Deneyim Bilgileri
11. Pazarlama Bilgileri
12. Görsel ve İşitsel Kayıtlar
13. Sağlık Bilgileri
14. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri
15. Çalışan Adayı Bilgileri
16. Çalışan Bilgileri
17. Fikri Mülkiyet Bilgileri
18. Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgileri
19. Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

 

KİMLİK BİLGİLERİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYLARININ

Ad, soyad, doğum tarihi, medeni durum, imza

İş başvuru formları aracılığıyla, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından, Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. Yazılı formlar, e-posta, kartvizit, kişinin kendisinden ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adayı ve stajyer adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, medeni durumu, doğum tarihi, kimlik ve ehliyet fotokopisi, imza

1. İşe giriş evrakları altında şirket tarafından talep edilmektedir.

2. İş başvuru formları aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

4. Yazılı formlar, e-posta, kartvizit, kişinin kendisinden ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Çalışan için gerekli olan kurumsal bildirimlerin sağlanması, Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Şirket içi faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi, Şirket tarafından yürütülen iş ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, bu kapsamda buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanların maaş ödemelerinin sağlanması, kanuni gerekçelerle SGK bildirimlerinin yapılması, GSS, 4A vb. ödemelerinin yapılması, Şirketin kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Zorunlu BES bildirimi ve ödemelerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi ve yönetilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, bina giriş çıkışı için yetkilendirme sağlanması, Çalışana, firmanın iş süreçlerini yürütebilmesi için teknik ekipman sağlanması ve bunun kayıt altına alınıp raporlanması, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, İşe giriş muayenesinin yapılması, İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ/MÜŞTERİ ADAYLARININ

Adı, soyadı

1. Teklif sürecinde kişinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Basılı veya elektronik ortamda yer alan form, dokümanlar aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Verilen hizmet kapsamında yetkili kurum ve kuruluşların alenileştirdiği edinilmektedir.

Müşteri adayı kendisine sunulacak hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapılması, Müşteri adayının vermiş olduğu bilgiler ile sunulan hizmetin geliştirilmesi, Hukuki süreçlerin yürütülmesi, İş süreçlerinin yönetilmesi, Web sitesinin iyileştirilmesi, Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi, Müşteri adaylarının satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi, Müşteri adaylarının vermiş olduğu bilgilerin Şirket web sitesinin kullanıcı dostu hale getirilebilmesi amacıyla işlenmesi, Elektronik ortamda sunulan hizmetlerdeki güvenlik önlemlerinin arttırılabilmesi, Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması. Kişinin ilgilendiği hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Kişiye özel bilgilendirmelerin yapılması ve teklif sürecinin yürütülmesi, Mal hizmet satış öncesi süreçlerin yürütülmesi, sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi.

ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ / MÜŞTERİLERİN

Adı, soyadı, T.C Kimlik no, kimlik fotokopisi, imzası

1.Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Basılı veya elektronik ortamda yer alan form, dokümanlar aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Yetkili kurum ve kuruluşlardan edinilmektedir.

Kişinin satın almış olduğu hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Kişiye özel bilgilendirmelerin yapılması, Yurtiçi ve yurtdışı marka, patent, tanınmış marka, coğrafi işaret, bitki türleri araştırma, müracaat, noksan tamamlama, rüçhan talebi, tescil bildirimi, süreli işlemlerde hatırlatma ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi, Marka, patent ve tasarımlara ilişkin sektörel ve/veya rakip izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Fikri mülkiyet kategorisi altında; ihlal analizlerinin yürütülmesi, Savunma ve görüş hazırlanması, Muvafakat işlemlerinin yürütümü, Yurtiçi ve yurtdışı davalarda savunma hizmetlerine aracılık yapılması, Domain, hosting müracaat ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin icrası, Müşteri’nin vermiş olduğu bilgiler ile ürün geliştirme modellerinin oluşturulması, Sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, Web sitesinin iyileştirilmesi, Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi, Müşterilerin satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Müşterilerin vermiş olduğu bilgilerin Şirket web sitesinin kullanıcı dostu hale getirilebilmesi amacıyla işlenmesi, Elektronik ortamda sunulan hizmetlerdeki güvenlik önlemlerinin arttırılabilmesi, Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütümü, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.

TEDARİKÇİ ADAYLARININ

Adı, soyadı

Yazılı formlar, e-posta, kartvizit, kişinin kendisinden, üçüncü kişiler ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşmelerin hazırlanması ve gerekli faaliyetlerin icrası, Mal ve hizmet satışı için teklif sürecinin yürütülebilmesi, Sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket bünyemizde kaydınızın gerçekleştirilmesi, Sürecin yönetilmesi, Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması, Şirket politikalarının yürütülmesi, Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

İŞ ORTAĞI VE TEDARİKÇİLERİN

Adı, soyadı, TC Kimlik numarası, imza

Yazılı formlar, e-posta, kartvizit, kişinin kendisinden, üçüncü kişiler ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sözleşmelerin hazırlanması ve gerekli faaliyetlerin icrası, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket bünyemizde kaydınızın gerçekleştirilmesi, Sürecin yönetilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Taleplerin takibi, Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Şirket politikalarının yürütülmesi, Güvenlik ve denetim.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYLARININ

Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi

İş başvuru formları aracılığıyla, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından, Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. Yazılı formlar, e-posta, kartvizit, kişinin kendisinden ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adayı ve stajyer adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Adres, E-posta adresi, İkametgah, İletişim adresi, Telefon No

1. İşe giriş evrakları altında şirket tarafından talep edilmektedir.(İkametgah belgesi)

2. İş başvuru formları aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

4. Çalışan tarafından verilmektedir.

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Çalışan için gerekli olan kurumsal bildirimlerin sağlanması, Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, personelin etkin yönetilmesi, Çalışanların maaş ödemelerinin sağlanması, kanuni gerekçelerle SGK bildirimlerinin yapılması, GSS, 4A vb. ödemelerinin yapılması, Şirketin kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Zorunlu BES bildirimi ve ödemelerinin yapılması, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi, yönetilmesi ve bildirimi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, bina giriş çıkışı için yetkilendirme sağlanması, Çalışana, firmanın iş süreçlerini yürütebilmesi için teknik ekipman sağlanması ve bunun kayıt altına alınıp raporlanması, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ/MÜŞTERİ ADAYLARININ

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi

1. Teklif sürecinde kişinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Basılı veya elektronik ortamda yer alan form, dokümanlar aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Verilen hizmet kapsamında yetkili kurum ve kuruluşların alenileştirdiği verilerden edinilmektedir.

Müşteri adayı kendisine sunulacak hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapılması, Hukuki süreçlerin yürütülmesi, İş süreçlerinin yönetilmesi, Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi, Müşteri adaylarının satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi, Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması. Kişinin ilgilendiği hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Kişiye özel bilgilendirmelerin yapılması ve teklif sürecinin yürütülmesi, Mal hizmet satış öncesi süreçlerin yürütülmesi, sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi.

ÜRÜN VEYA HİZMET ALICILARININ / MÜŞTERİLERİN

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi

1.Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Basılı veya elektronik ortamda yer alan form, dokümanlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişinin satın almış olduğu hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Kişiye özel bilgilendirmelerin yapılması, Yurtiçi ve yurtdışı marka, patent, tanınmış marka, coğrafi işaret, bitki türleri araştırma, müracaat, noksan tamamlama, rüçhan talebi, tescil bildirimi, süreli işlemlerde hatırlatma ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi, Marka, patent ve tasarımlara ilişkin sektörel ve/veya rakip izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bildirimde bulunulması, Fikri mülkiyet kategorisi altında; ihlal analizlerinin yürütülmesi, Savunma ve görüş hazırlanması, Muvafakat işlemlerinin yürütümü, Yurtiçi ve yurtdışı davalarda savunma hizmetlerine aracılık yapılması, Domain, hosting müracaat ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin icrası, Müşterilerin satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Müşterilerin vermiş olduğu bilgilerin Şirket web sitesinin kullanıcı dostu hale getirilebilmesi amacıyla işlenmesi, Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütümü, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.

TEDARİKÇİ ADAYLARININ

Adres bilgisi, e-posta adresi, telefon

Yazılı formlar, e-posta, kartvizit, kişinin kendisinden, üçüncü kişilerden ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşmelerin hazırlanması ve gerekli faaliyetlerin icrası, Mal ve hizmet satışı için teklif sürecinin yürütülebilmesi, Sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket bünyemizde kaydınızın gerçekleştirilmesi, Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

İŞ ORTAĞI VE TEDARİKÇİLERİN

Adres bilgisi, e-posta adresleri, telefon

Yazılı formlar, e-posta, kartvizit, kişinin kendisinden, üçüncü kişiler ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sözleşmelerin hazırlanması ve gerekli faaliyetlerin icrası, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket bünyemizde kaydınızın gerçekleştirilmesi, Sürecin yönetilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Taleplerin takibi, Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Şirket politikalarının yürütülmesi, Güvenlik ve denetim.


LOKASYON

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞANLARIN

Şirket araçları kullanılırken elde edilen lokasyon bilgisi, GPS verileri

GPS verileri otomatik olarak araç takip sistemleri uygulamaları ile elde edilmektedir.

Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, personelin etkin yönetilmesi, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi, yönetilmesi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, İşverenin denetim ve yönetim hakkının kullanılması, Şirket kaynaklarının denetimi.


ÖZLÜK BİLGİLERİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları

1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2. Şirket tarafından temin edilmektedir.

Şirket içi faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi, Şirket tarafından yürütülen iş ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, bu kapsamda buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Çalışanların maaş ödemelerinin sağlanması, kanuni gerekçelerle SGK bildirimlerinin yapılması, GSS, 4A vb. ödemelerinin yapılması, Şirketin kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Zorunlu BES bildirimi ve ödemelerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi ve yönetilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.


HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞANLARIN

İcra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, mevcut dava bilgisi

1. İcra takip dosyalarına ilişkin bilgiler tebligat yoluyla elde edilmektedir.

2. Mevcut dava bilgisi işe iade davası bulunup bulunmadığı gerekçesi ile Şirket tarafından temin edilmekte, iş başvuru formu aracılığıyla toplanmaktadır.

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Çalışanların hukuka uygun olarak maaş ödemelerinin sağlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; işe iade davası bulunup bulunmadığı bilgisinin işlenmesinde çalışanın pozisyona uygunluk değerlendirmesinin yapılması amacı gözetilmektedir.


MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ/MÜŞTERİ ADAYLARININ

Talep bilgisi vb.

1.Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Basılı veya elektronik ortamda yer alan form, dokümanlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Müşteri adayı kendisine sunulacak hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapılması, Müşteri adayının vermiş olduğu bilgiler ile sunulan hizmetin geliştirilmesi, Hukuki süreçlerin yürütülmesi, İş süreçlerinin yönetilmesi, Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi, Müşteri adaylarının satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi, Kişinin ilgilendiği hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Kişiye özel bilgilendirmelerin yapılması ve teklif sürecinin yürütülmesi, Mal hizmet satış öncesi süreçlerin yürütülmesi, sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi.

ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ / MÜŞTERİLERİN

Fatura, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

1.Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Basılı veya elektronik ortamda yer alan form, dokümanlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişinin satın almış olduğu hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin icrası, Sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi, Müşterilerin satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Müşterilerin vermiş olduğu bilgilerin Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütümü, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması.


İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri

IP adresleri, web gezinti hareketleri bilgisayar ve yazılımlar üzerinden elde edilmektedir.

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanların erişim yetkilerinin belirlenmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirket nezdinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi.

ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ / MÜŞTERİLERİN

Fatura, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

1.Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Basılı veya elektronik ortamda yer alan form, dokümanlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişinin satın almış olduğu hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin icrası, Sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi, Müşterilerin satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Müşterilerin vermiş olduğu bilgilerin Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütümü, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması.

ZİYARETÇİLERİN

Internet Erişim Kayıt Log'ları (Şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb)

1.Ziyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Network sistemleri üzerinden DESTEK PATENT tarafından temin edilmektedir.

3.Şirket tarafından elektronik sistemler aracılığıyla toplanmaktadır.

Hukuksal, teknik ve idari faaliyetler sonucu olan ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.


FİNANS BİLGİLERİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Finansal ve maaş detayları, prim listesi, banka bilgileri

1.Banka bilgileri çalışan tarafından verilmekte ve işe giriş evrakları altında şirket tarafından talep edilmektedir

2.Finansal ve maaş detayları, prim listesi şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.

Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Çalışanların maaş ödemelerinin sağlanması, Şirketin kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Zorunlu BES bildirimi ve ödemelerinin yapılması, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi, yönetilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ / MÜŞTERİLERİN

Banka hesap bilgileri, IBAN vb.

1.Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

Kişinin satın almış olduğu hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütümü, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yetkili Kurum ve kuruluşlarda hizmet kapsamında gerekli ödemelerin gerçekleştirilmesi.

İŞ ORTAĞI VE TEDARİKÇİLERİN

Banka hesap bilgileri, IBAN vb.

Yazılı formlar, e-posta vasıtasıyla ve kişinin kendisinden toplanmaktadır.

Mal hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin yürütülmesi.


MESLEKİ DENEYİM BİLGİSİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYLARININ

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar Öğrenim durumu, eğitim ve beceriler, özgeçmiş(CV)

1. İş başvuru formu aracılığıyla Şirket tarafından temin edilmektedir.

2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Şirket içi faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi, Çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi ve yönetilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerini yürütülmesi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş(CV)

1. Kişinin kendisi tarafından verilmekte işe giriş evrakları Şirket tarafından temin edilmektedir.

2. İş başvuru formu aracılığıyla Şirket tarafından temin edilmektedir.

3. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Şirket içi faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi, Çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi ve yönetilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerini yürütülmesi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.


PAZARLAMA BİLGİSİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ/MÜŞTERİ ADAYLARININ

Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları vb.

1.Teklif süreci kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Şirket tarafından elektronik sistemler aracılığıyla toplanmaktadır.

İletişim faaliyetlerinin icrası, Web sitesinin iyileştirilmesi, Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi ve geliştirilmesi, Müşterilerin satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi, Müşterilerin vermiş olduğu bilgilerin Şirket web sitesinin kullanıcı dostu hale getirilebilmesi amacıyla işlenmesi, Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması.

ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ / MÜŞTERİLERİN

Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları vb.

1.Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Şirket tarafından elektronik sistemler aracılığıyla toplanmaktadır.

İletişim faaliyetlerinin icrası, Web sitesinin iyileştirilmesi, Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi ve geliştirilmesi, Müşterilerin satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi, Müşterilerin vermiş olduğu bilgilerin Şirket web sitesinin kullanıcı dostu hale getirilebilmesi amacıyla işlenmesi, Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması.SAĞLIK BİLGİLERİ VE

CEZA MAHKUMİYETİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ BİLGİSİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

İşe giriş muayene formu, kan grubu bilgisi, Akciğer Grafisi,, Göz Hastalıkları Muayenesi, adli sicil kaydı (başvuruda bulunulan pozisyona engel teşkil edilebilecek ceza mahkumiyeti / tabi olunan güvenlik tedbiri bilgisi)

1.Sağlık raporu, sağlık testleri, kan grubu, sabıka kaydı verileri çalışan tarafından verilmekte ve işe giriş evrakları altında şirket tarafından talep edilmektedir.

2.Sağlık poliçeleri sigorta şirketleri tarafından, işe giriş muayene formu iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.

Şirketin kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, İşe giriş muayenesinin yapılması, İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanın pozisyon uygunluk değerlendirmesinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.


GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYLARININ

Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.Fotoğraf çalışan tarafından verilmekte işe giriş evrakları altında şirket tarafından temin edilmektedir. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

2. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.

İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirmede bulunulması, Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının tutulması, denetim ve güvenliğin sağlanması.

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.Fotoğraf çalışan tarafından verilmekte işe giriş evrakları altında şirket tarafından temin edilmektedir. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

2. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.

İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirmede bulunulması, Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının tutulması, denetim ve güvenliğin sağlanması.

İŞ ORTAĞI VE TEDARİKÇİ ADAYLARININ

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Güvenlik ve denetim

İŞ ORTAĞI VE TEDARİKÇİLERİN

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Güvenlik ve denetim

ZİYARETÇİLERİN

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Hukuksal, teknik ve idari faaliyetler sonucu olan ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin yürütülmesi, Şirket, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması, Gerektiğinde adli süreçler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Acil durum operasyonlarının koordinasyonu, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Diğer yasal sorumluluklar.


ÇALIŞAN ADAYI BİLGİSİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYLARININ

Öğrenim durumu, mezun olunan okullar ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgileri, üye olunan kulüpler ve ilgi alanları, iş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler

1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adayı ve stajyer adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.


ÇALIŞAN PERFORMANS VE KARİYER GELİŞİM BİLGİSİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları, kişilik envanteri), etik uygunsuzluk raporları, personel terfi transfer hareketleri dosyası, HR outbound arama ekibi puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, scorecard bilgileri, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saaatleri (login-logout kayıtları)özel olarak girilen diğer tüm bilgiler

1. Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Eğitime ilişkin veriler eğitim sağlayan kişilerden temin edilmektedir. Diğer bilgiler performans yönetimine ilişkin olup Şirket tarafından oluşturulmaktadır.

Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Şirket içi faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi, Çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi ve yönetilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerini yürütülmesi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.


AİLE VE YAKIN BİLGİSİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Aile bildirim formları, vukuatlı nüfus kayıt örneği

1. Çalışan tarafından verilmekte işe giriş evrakları altında Şirket tarafından temin edilmektedir.

2. AGİ formu aracılığıyla toplanmaktadır.

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanın yan haklar ve menfaatlerinin yerine getirilebilmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi.


ÇALIŞAN BİLGİSİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

ÇALIŞAN VE STAJYERLERİN

Askerlik durumu, terhis belgesi, çalışan departman, pozisyon bilgisi, çalışanın sürücü belgesi sahiplik bilgisi, fazla mesai saati, hak edilen izin gün sayısı, işe başlama tarihi bilgisi, izin talep bilgileri, SGK Bilgisi, maaş bilgisi, unvan bilgisi, çıkış mülakat bilgileri, araç bilgileri.

1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2. Şirket tarafından temin edilmektedir.

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Çalışan için gerekli olan kurumsal bildirimlerin sağlanması, Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Şirket içi faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi, Şirket tarafından yürütülen iş ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, bu kapsamda buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanların maaş ödemelerinin sağlanması, kanuni gerekçelerle SGK bildirimlerinin yapılması, GSS, 4A vb. ödemelerinin yapılması, Şirketin kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Zorunlu BES bildirimi ve ödemelerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi ve yönetilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, bina giriş çıkışı için yetkilendirme sağlanması, Çalışana, firmanın iş süreçlerini yürütebilmesi için teknik ekipman sağlanması ve bunun kayıt altına alınıp raporlanması, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, İşe giriş muayenesinin yapılması, İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.


FİKRİ MÜLKİYET BİLGİSİ

İÇERİK

TOPLANMA YÖNTEMİ

İŞLENME AMACI

POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ / MÜŞTERİ ADAYLARININ

Marka, patent, tasarım, coğrafi işaret, bitki türleri, hosting domain vb.

1. Teklif sürecinde kişinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Basılı veya elektronik ortamda yer alan form, dokümanlar aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Verilen hizmet kapsamında yetkili kurum ve kuruluşların alenileştirdiği verilerden edinilmektedir.

Müşteri adayı kendisine sunulacak hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapılması, Müşteri adayının vermiş olduğu bilgiler ile sunulan hizmetin geliştirilmesi, Hukuki süreçlerin yürütülmesi, İş süreçlerinin yönetilmesi, Kişinin ilgilendiği hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Kişiye özel bilgilendirmelerin yapılması ve teklif sürecinin yürütülmesi, Mal hizmet satış öncesi süreçlerin yürütülmesi.

ÜRÜN VE HİZMET ALICILARININ / MÜŞTERİLERİN

Marka, patent, tasarım, coğrafi işaret, bitki türleri, hosting domain vb.

1.Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Şirket tarafından temin edilmektedir.

3. Yetkili kurum ve kuruluşlardan edinilmektedir.

Kişinin satın almış olduğu hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Kişiye özel bilgilendirmelerin yapılması, Yurtiçi ve yurtdışı marka, patent, tanınmış marka, coğrafi işaret, bitki türleri araştırma, müracaat, noksan tamamlama, rüçhan talebi, tescil bildirimi, süreli işlemlerde hatırlatma ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi, Marka, patent ve tasarımlara ilişkin sektörel ve/veya rakip izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Fikri mülkiyet kategorisi altında; ihlal analizlerinin yürütülmesi, Savunma ve görüş hazırlanması, Muvafakat işlemlerinin yürütümü, Yurtiçi ve yurtdışı davalarda savunma hizmetlerine aracılık yapılması, Domain, hosting müracaat ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin icrası, Sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütümü.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan “Amaçlar” kapsamında hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, TURKPATENT, WIPO gibi kurumlar başta olmak üzere kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ayrıca açık rızanız dahilinde yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza ve kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yalnızca; açık rızanızın bulunduğu, KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarımı gerçekleştirilecek ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve yeterli koruma bulunmuyor ise yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da izninin bulunduğu hallerde yurt dışına aktarılabilecektir. Buna ek olarak, müşteri ve müşteri adaylarının marka, patent, tasarım ve benzeri fikri mülkiyet bilgilerine yönelik yurtdışında gerçekleştirilecek araştırma, başvuru, yenileme gibi taleplerinin yürütümü ve yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinin (kimlik iletişim, fikri mülkiyet bilgilerinizin) yurtdışındaki yerel vekillerimiz ve yetkili kurumlar ile paylaşılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde Şirket tarafından sunulan hizmetin konusunu oluşturan sözleşmesin ifası imkansız hale gelecektir. Yurtiçi veri aktarımına ilişkin detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.


VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİLER​

TANIMI

VERİ AKTARIM AMACI

İş Ortağı

Şirket’in, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kullanabilir.

Tedarikçi

Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Şirket’in emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e hizmet sunan taraflar

Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kullanabilir. Banka, Sigorta şirketi, Seyahat Acentası, Etkinlik Ajansı, Servis, Kargo, Eğitim Firmaları, SMS ve E-mail gönderimi için hizmet alınan firmalar gibi

İştirakler

Şirket’in hissedarı olduğu şirketler

Şirket’in iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak kullanabilir.

Şirket Paydaşları

Şirket’in hissedarları

Şirket’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçları ile sınırlı olarak kullanılabilir.

Şirket Yetkilileri

Şirket’in imzaya yetkili gerçek kişileri

Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılabilir.

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir. (TURKPATENT vb.)

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir. (WIPO vb.)


5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz DESTEK PATENT tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Bu kapsamda kişisel veriler basılı formlar acılığıyla ve elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;
• Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
• Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, https://www.destekpatent.com/kvkk adresinden ulaşabileceğiniz DESTEK PATENT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu kullanarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu “Maslak Mah. Sanatkarlar Sok. No: 2D/20 Sarıyer/İSTANBUL” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan destekpatent@hs02.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvk@destekpatent.com e-mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.