Bir marka/patent/tasarım başvurusu veya marka/patent/tasarım sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliğin marka/patent/tasarım siciline kaydedilebilmesi için yapılması gereken bilgilendirme işlemidir.
Resmi dilleri Fransızca olan 16 Afrika ülkesi (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Merkezi Afrika Cumuriyeti, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Gidesi, Gabon, Gine, Bissau, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Çad, Togo) kapsayan fikri mülkiyet alanında merkezi tescil olanağı sağlayan bir sistemdir
Lisans kiralama hakkının, lisans alan kişi tarafından bir başka kişiye lisans verme durumudur.

Buluşun asıl korunması istenilen ve patent tarifnamesinde belirtilen olmazsa olmaz bölüm.

Parçaların belirli bir şekilde konumlandırılıp sabitlenmesini sağlayan elemanlar

Zorunlu lisans verilmesi, zorunlu lisans verilmesi için talepte bulunmak isteyen kişinin aynı patent için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi amacıyla Türk Patent Enstitüsü’nden arabuluculuk etmesini istemesi(patent için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi) amacıyla şahsın, başvuru sahibi ile kendisi arasında TPE'den arabuluculuk etmesini istemesi durumudur.
Patent başvurusunun dünyada bir benzerinin olup olmadığı hususunda araştırma yapan kurum
Patent başvurusuna konu olan buluşun dünyada bir benzerinin olup olmadığı hususunda yapılan araştırmanın sonucunu ortaya koyan rapor.
Patent araştırmasının sonucunun 3. şahısların bilgisine sunulması ve (belirli ülkelerde) itiraza açılması amacıyla bültende yayınlanması
Patent başvurusuna konu olan buluşun araştırma işlemlerinin yapılması için resmi ofise yapılan talep
Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Araştırma Geliştirmenin kısaltması

Bakınız: Afrika Bölgesel Sınai Mülkiyet Organizasyonu
9 Asya ülkesinde (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Moldovya, Kırgızistan) merkezi tescil olanağı sağlayan sistem patentin ya da patent başvurusunun her yıl ödenmesi gereken yıllık harçlarının ödenmemesi durumunda başvuru sahibine hak kaybının oluşmaması için verilen süre içerisinde cezalı ücreti ifade eder.
Avrupa Birliği Hukuk çerçevesinde kurulan, yasal, idari ve mali bağımsızlığı olan topluluk markası ve topluluk tasarımı alanında hizmet veren İspanya'nın Alicante kentinde yerleşik ofis
32 Avrupa ülkesinde tek bir patent başvurusu yoluyla Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde merkezi tescil olanağı sağlayan patent başvuru ve tescil sistemini gerçekleştiren ofis
7 Ekim 1973'de imzalanan, 7 Ekim 1977'de yürülüğe giren 2007 yılı itibari ile 32 ülkenin üye olmuş olduğu en kapsamlı bölgesel patent tescil sistemini kuran sözleşme
Avrupa Patent Ofisi nezdine işlem yapmaya yetkili Avrupa patent vekillerinin oluşturduğu mesleki kuruluş
Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasındaki belirgin farklılıktır
Verilen vekaletin geri alınması

Bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içeren, bağımsız isteme atıfta bulunulan, korunması istenilen ilave özellikleri belirtilen birden fazla olabilen istem(ler)

Buluşun asıl unsurlarına yönelik hazırlanmış başka bir isteme atıfet bulunmayan istem.

Patent, tasarım, marka başvurusu için hazırlanmış dilekçe

Türk Patent Enstitüsü’ne patent, marka patent başvurularının yapılması aşamasında ödenen resmi harç.
Türk Patent Enstitüsü tarafından patent, marka, tasarım başvurularına verilen resmi numara
Marka, patent, tasarım başvurusunu yapan gerçek ya da tüzel kişi

Türk Patent Enstitüsü tarafından patent, marka, tasarım başvurularına verilen takip numarası
Tescil belgesi almaya hak kazanan patent, marka, tasarım başvuruları ile ilgili olarak resmi kurum tarafından basılı bir dokümanın düzenlenmesi TPE’ye yapılan başvurunun hak sahibinin isteğiyle geri çekilmesidir.
Patent, marka, tasarım başvurularında başvurunun tescil belgesi alamaya hak kazandığını bildiren resmi yazı belge kararını müteakip ödenen resmi harç.

Bkz. Belge Harcı

Orta zekaya sahip bir tüketici tarafından ayırt edilemiyecek kadar benzer olan markadır

Birbiri ile aşikar olarak benzerlik durumudur. İki ürün arasında aynı unsur ve fonksiyonellik olması, aynı formasyonda oluşturulması gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır
İki ürünün birbirine benzer yanlarının % olarak oranıdır. İki ürün ya da işaret arasında karışıklığa yol açacak kadar benzerse, bu yüzdesel oranlar göz önüne alınmamaktadır.
Her bir resmi kurumun, ilgili kanun maddesine dayanarak, gerektiğinde konuyla ilgili bilgi verme yükümlülüğünü ifade etmektedir
Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, ehlivukuf
Patent başvurularında ilk inceleme aşaması
Ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllendikleri zaman üreyebilen akraba bitkilerden oluşan biyolojik topluluk
Geliştirilen yeni çeşidin ıslahçısının haklarının korunabilmesi ve bahsedilen yeni çeşidin kullanımının kısıtlanması için, bu bitki çeşidinin FYD test sonuçları ve çeşit özelliklerini belirten evraklarla beraber Tarım ve Köy işleri Bakanlığı'na yapılan başvuru.
Canlı doku ve hücrelerini kullanarak yapılan yeni kültürlerle oluşturulan buluşlar
Canlı doku ve hücrelerini kullanarak yapılan kültürle oluşturulan materyallerdir
Belirli sayıda ülkenin üyesi olduğu patent, marka, tasarım alanında merkezi başvuru yapmaya olanak veren sistem. (EPC, PCT, CTM vb.)
Genelde buluşu bütünlüğü olmayan bir patent başvurusundan türemiş, buluş bütünlüğünü ihlal eden kısımları içeren ve ana başvuru ile aynı başvuru tarihine sahip olan türev patent başvurularıdır
Bitkilerin, sistematiğe göre sınıflandırılması (familya, tür, cins gibi)
Resmî kurumca marka, patent, tasarım başvurularının aylık olarak yayımlandığı duyuru
Bültende başvuruya ait bilgilerin yer aldığı sayfa
Başvurunun bültende yayınlandığı tarih
Aşina olmayan, yeni, faydalı ve uygulamaya koyulmuş unsur ya da süreç
Bir buluşun teknikte uzman bir kişiye aşina olmaması
Buluşu tanımlayan kısa ve öz başlık
Bir patent başvurusunun sadece bir buluşa konu olması
Buluşu ortaya çıkaran gerçek kişi

Konusu kanunlara göre suç teşkil eden dava
Ceza davası sonucu verilen kararca uygulanan yaptırımlar
Vade tarihinde ödenmemiş yenileme harçlarının cezalı ödenmesi için verilen 6 aylık ek süre
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler
Ürünün menşei

Telif hakkı
Community Plant Variety Office (Topluluk bitki çeşitleri ofisi)
Deneme ve demonstrasyon amacıyla fideleri ithal edilecek çeşitler için ithal edilecek ülkenin ıslahçı kuruluşundan alınacak belge
Çeşit sahibi kuruluşun Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne müracaatı
Kanunda belirtilen hak sahibinin yetkilerine aykırı olmamak kaydıyla, tarımsal üretimin korunması ve kollanması amacıyla, çiftçilerin işlediği arazilerinden elde ettikleri üründen, yine kendi işlediği arazilerinde yapacakları üretimler için korunan bir çeşidin çoğaltım materyalini kullanmaları hâlinde çiftçilere uygulanacak haklar

Kaybolmasi muhtemel delillerin ivedilikle mahkeme tarafindan tespit edilmesi islemi
Patent, Marka, Tasarım başvuru sonrası Tübitak ve Kosgeb gibi kurumlar tarafından belirli şartlarda yapılan hibe ya da geri ödemeli yardımlar
Tescil başvurusu veya tescilden doğan hakkın başkasına devredilmesi işlemidir.
Faydalı model ile patent arasında gerçekleştirilen birbirlerine dönüştürme işlemi
Açılımı Destek Ortaklık Sistem Teknolojileri olan, sektöründeki lider firma Destek Patent'in sınai mülkiyet konusunda iş ortaklarını bir araya getirdiği kazanç platformudur.
Yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik etmeyi ve bu yolla ülkelerin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlayan uluslararası fikri mülkiyet alanında faaliyet gösteren Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluş
Çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organı
Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya özel bir üretim aşamasında, tüm özellikleri yönünden değişmeden kalması
Uygunluğun değerlendirilmesi bakımından gerekli olabilecek yeterlilik testi

TPE tarafından site üyeliği yaptıranlara e - posta aracılığıyla gönderilen ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili güncel bilgi ve haberleri içeren bültendir
Bakınız: Avrasya Patent Organizasyonua
Patent başvurularının sınıflandırılmasında Avrupa Patent Ofisi tarafından kullanılan sınıflandırma sistemi
Patent başvurusu yapılan buluşlara sonradan eklenen ek özellikler için yapılan patent müraacat türü
İştikal Alanı
Bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim , renk, doku , malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün.
Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir malzeme içerisinde veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün
Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü
Entelektüel Sermaye
Avrupa patentlerinin tescil edilmesine ilişkin 05 Ekim 1973'de imzalanan çok taraflı sözleşme
Avrupa Patent Vekillerinin üye olduğu mesleki örgüt
Bakınız: Avrupa Patent Ofisi
Dünya çapında patent dokümanlarının ve patent dışı bilimsel literatürlerin bulunduğu 80’e yakın veri tabanından erişilebilerek 237 milyon dokümana erişim mümkün kılan ve Avrupa Patent Ofisine üye ülkelerce kullanılan patent araştırmasına olanak sağlayan veri tabanı
Başvuruların başvuru sahibi tarafında yapılan talep üzerine normal süresinden daha önce yayına çıkması
Başvuru sahibinin başvurusunun normal süreden daha önce yayına çıkması için yaptığı talep
Bir buluşun çalışması için gereken bütün özelliklerin bulunduğu unsurlar
Bir unsurun yaptığı işlevi aynı şekilde yapan ve aynı sonuçları doğuran diğer bir unsur
Bir ürünle ilgili başvuru tarihinden önce kullanımı gösteren belge
Patent ve patent başvurularının araştırılması için Avrupa Patent Ofisi tarafından geliştirilmiş ve 1996'da hizmete sunulmuş ücretsiz online veri tabanıdır
Patent, marka, tasarım başvurularının resmi kuruma giriş tarihini ve saatini gösteren resmi evrak

Başvuru yapılmasını takiben tesciline karar verilen, patente göre daha esnek gereksinimleri olan (buluş basamağı gerektirmeksizin belirli teknik alanlarda), daha kısa süreli koruma sağlayan (10 yıl) ve patentin verdiği haklara eş haklar sağlayan, buluş (yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri karşılamak kaydıyla) koruma yöntemdir. Bir ürünün diğer bir ürüne göre karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan özellikler.
Faydalı model başvuruları belge kararı alınmadan önce başvuru sahibinin talebi ve dilekçesi üzerine patentte dönüştürülebilirler.
Fikri çaba sonucunda bulunan, keşfedilen ya da yaratılan değerlerin korunması ile ilgili bu değerleri yaratanlara verilen hak
İhtisas mahkemeleri olarak görev yapan ve fikri hakların davalarına bakan karar merci.
Patent, marka, tasarım (fikri mülkiyet) gibi hakların oluşturulması, kullanılması ve korunması yönetimi.
Çeşitli seslerin kullanılması, seslerin birbiri ile olan ilişkisi ve etkileri
Buluş sahibinin yeterli şartlara haiz bir fuarda buluşunu sergilemesi ile elde edilen öncelik hakkı
Bitki türlerinde, yeni çeşitlerin; farklı (Disting), yeknesak (Uniform) ve durulmuş (Stabil) olduklarının tespiti için kullanılan terim

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
Kazanılan hakka farklı kişiler tarafından el konulması
Bir hakkın gerekli şartlar sağlandığı sürece geçerli kaldığı süre
Bir hakkın gerekli şartlar sağlamaması (yıllık harç..vb) nedeni ile hükümsüz kalması
Devamlılık arz etmeyen ve belirli şartlara bağlı olarak yürürlüğe koyulan madde.
Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi
Gıda ile ilgili konularda yapılan patent başvurusu
551 sayılı KHK'nın 125-128inci maddelerine istinaden, (özellikle milli savunma konuları ile ilgili..) bir başvurunun belirli bir süre gizli kalması
Başvurunun ilk yıldönümünden itibaren ödenmeye başlar ve her yıl aynı tarihte ödenir
Tescilli markaların tüm dünyada, veya dünyanın herhangi bir bölgesinde benzer marka müracaatını engellemeye yönelik takip sistemi.
Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür
Araştırma ve inceleme raporları için uzman tarafından hazırlanan raporlara karşı hazırlanan savunma niteliğinde bildirimde bulunma
Buluş sahibinden inceleme uzmanının olumsuz görüşlerini gidermek için mütalaa istenmesi.

Sınai varlığı üzerine koruma elde etme ve serbestçe tasarrufta bulunma imkanı bulunan kişidir.
Elde edilen hakkın koruma ve kullanım sınırlarını belirleyen kapsam
Bir kişi veya firmanın kendisiyle tamamen veya kısmen aynı aynı iş kolunu paylaşan diğer bir firmanın sağlamış olduğu ünden, sembolden veya markadan yararlanarak kendine diğer firmanın zararına, maddi kazanç sağlama veya gelir getirecek bir ortam yaratmaktır
Birinin arkasından gelip onun yerini alan kimse
Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para
Buluş sahibinin başvuru sahibinin(şirket) çalışanı olması durumunda ortaya konan buluş
Mahkemelere intikal eden her türlü dava
Başvuru ile elde edile hakların hukuksal anlamda kapsamının belirlenmesi.
Hakkın çeşitli nedenlerle sona ermesi

Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme
Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç
Devlet tarafından belirli süreliğine patent sahibine verilen tekel hakkına aykırı davranışta bulunulması, patent sahibinin izni olmaksızın patentin koruma kapsamı içine girilmesidir
Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. (patent, marka ve tasarım)
Fikri ve sınai mülkiyet davalarına bakmakla görevli ve yetkili olan mahkemelerdir.
Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem
Alıntı yapmak
Bir özel veya tüzel kişi tarafından bulunmuş/geliştirilmiş ilaç için patent başvurusu yapılması suretiyle patent kanunlarından yararlanılarak 20 yıl süre ile ilacın tekel hakkının elde edilmesidir
Patent/f. model başvurusunun resmi kuruma dosyalanmasından belli bir süre sonra her ay düzenli olarak yayınlanan resmi patent bülteninde kamu bilgisine sunulmasıdır
Patent/f. model başvurusunun resmi kuruma dosyalanmasından belli bir süre sonra her ay düzenli olarak yayınlanan resmi patent bülteninde kamu bilgisine sunulduğu tarihtir
Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde yapılan detaylı değerlendirmedir
Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde yapılan inceleme işlemini gerçekleştiren resmi patent ofisidir
Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde bir inceleme uzmanı tarafından ortaya konulan detaylı değerlendirme raporudur
Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönündeki inceleme işlemini gerçekleştirmekle görevli kişidir
Patent başvurusunun incelenmesi sonucunda patentlenebilirlik kriterlerine sahip olduğunun belirlenmesi durumunda patent sahibine başvuru tarihinden itibaren 20 yıllık koruma sağlayan patent sistemidir
Patent başvurusunun inceleme işlemi gerçekleştirilmeksizin belge alması sonucunda patent sahibine başvuru tarihinden itibaren 7 yıllık koruma sağlayan patent sistemidir
Süreli Devir
Gerçek veya tüzel kişiye patent konusu ürün üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisini veren tekel hakkıdır
Patent sahibi tarafından, yalnızca tek bir gerçek veya tüzel kişiye patent konusu ürün üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisi vermek üzere patent sahibi ile lisans sahibi arasında yapılan yazılı anlaşmadır. İnhisari lisans, lisan sahibinin patent sahibi ile aynı haklara sahip olmasını sağlamakta olup, belli süreliğine patent devri olarak düşünülebilir
Patent sahibi tarafından, bir veya birden fazla gerçek/tüzel kişiye patent üzerindeki tekel hakkının sınırlı olarak verilmesini sağlayan taraflar arasındaki yazılı anlaşmadır
Verimliliği, etkililiği veya rekabet avantajını artırmak veya iyileştirmek amacıyla yeni bir ürünün, prosesin veya hizmetin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması süreci
Yenilikleri gerçekleştirme kabiliyeti.
Geçiş, devir, nakil
Patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığı gerekçesiyle bir patenti geçersiz hale getirmek amacıyla üçüncü kişiler tarafından açılan hukuk davasıdır.
Bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk ilişkisi gereği, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişinin yapmış olduğu buluş
Patent başvurularında ardıl olarak numaralandırılmış, tek cümleden teşkil, teknik terimler yoluyla buluşun koruma kapsamını (sınırlarını) ortaya koyan talep ya da talepler bütünü
Patent başvurularında istem yoluyla talep edilen buluşun koruma kapsamının sınırlandırılması
Patent başvurularında buluşun koruma kapsamını istem(ler) yoluyla belirleme

Bültenden yayınlanan buluşlara yeni olmadığına dair gerekçeler göstererek itirazda bulunulmasıdır
Başvuruya gelen itiraza karşı gerekçeli görüşler sunularak cevap yazılmasıdır
Patent ve faydalı model başvurularına belli süreçler içinde itiraz edilmesidir.

Vasıf ve özellik taşıyan ifadeler
Patent/Faydalı modelin yeni olmadığına dair itirazda kullanılacak bilgi belgeler.
Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve kanun değerinde olan karar.
Yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya Anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir
Patent/Faydalı model başvurusu ile piyasalarda tekel oluşturulmasıdır.
Patent/Faydalı modelin belge almasına karar verilmesidir.
Patent/Faydalı model itiraz gelmesi durumunda karşı tarafa verilen cevaptır.
Bir ülkenin; kendi vatandaşlarına diğer ülkede belirli konularda hak tanınması halinde; buna karşılık olmak üzere, anılan diğer ülkenin vatandaşlarına benzer hakları tanıması veya ulusal muamele ilkesini uygulaması karşılıklılık ilkesi olarak tanımlanmaktadır
İlaç ve kimyasal buluşların sadece patent başvurusu yapılarak koruma altına alınmasıdır
Marka tescillerinde emtiaların, tasarım tescillerinde tasarımların bir kısmının başkalarına devir edilmesidir.
Tescilli markanın ürün ve hizmet sınıflarından bir veya bir kaçı için talepte bulunulmasıdır.
Patent sahibinin,patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak, buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verimesi durumu
Tescil talebinde bulunulan emtiaların veya tasarımların resmi kurum tarafından kabul edilmemesidir.
Tasarım tescil belgesi kapsamında yer alan birkaç tasarımın yenileme işleminin yapılmasıdır.
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü kısaltması
Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı, buluş konusunu açıklayan tarifnamenin bir parçası olan istem veya istemler ile belirlenir
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi.
Patent sahibinin izni doğrultusunda taraflarca imzalanan akit ile patentin kullanım hakkının kişi/şahıslara verilmesidir.
Bir buluşun bir ülkede patent almasını takiben belli bir süre içerisinde, genellikle 3 yıl, üretim, ithalat, satış yolu ile kullanıma konu olması gerekliliği. Kullanımın olmaması patentin iptal edilmesine ya da çoğu ülkede zorunlu lisansa konu olmasına neden olur
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişinin patentle korunan buluşu kullanmak zorunluluğu. Türk Patent Hukukunda kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir
Globalleşmeyle ortaya çıkan ve dünyada herhangi yerindeki firmaların Pazar bulmak için birbiri ile yapmış olduğu rekabet

Tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde tescil yoluyla koruma sağlamak ve aynı etkiye sahip bir tescil sistemi kullanarak işlemleri daha kolay hale getirmek amacıyla imzalanmış Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Anlaşma
Bakınız: Uluslararası Lisans Otoriteleri Birliği
Bir fikri ya da sinai hak (patent, marka, tasarım, telif hakları) sahibinin başkalarını belirli bir ücret karşılığında bu haktan yararlanmalarına izin vermesi
Lisan veren ve lisan alan(lar) arasında yapılan lisansa dayalı kullanım haklarının çerçevesini belirleyen sözleşme
Hak sahibinin buluş veya markasının kullanımını üçüncü kişilere verme niyetini ortaya koymak için patent ofisi resmi bülteninde yayınlanması istemi
Tasarım başvurularına ait emtia sınıf listesi.

Logo bir markanın çizgizel olarak anlatımıdır

Tek bir başvuru ile birçok ülkede markaların tescili için uluslararası anlaşma
Üretim süreçlerinden ancak biri veya bir kısmı coğrafi bölgeden kaynaklanıyorsa ve ürünün bazı üretim aşamaları ilgili coğrafi bölgenin dışında da gerçekleşiyorsa ürün mahreç işaret olarak korunabilir
Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde üretilen ürünün belirleyici işaretidir.
Bir işlemin başlangıcından sonuçlanıncaya kadar gerçekleşecek olası maaliyetlerin toplamını gösteren tablo
Alınan değer ile karşılığında ödenecek değer arasındaki fark
Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir
Yapılacak marka başvurusundan önce olası itiraz ve red kararlarının önüne geçebilmek için yapılan benzer marka araştırması
Marka sahibi işletmenin başka bir işletmeyle birleşmesi durumunda , markanın yeni işletme adına geçirilmesine markanın birleşmesi denir.
Hak sahibinin marka üstündeki hak ve yetkilerini firmadan bağımsız olarak 3. bir şahıs veya şahıslara vermesidir
Marka tescili ile elde edilmiş olan hakka 3. şahıs tarafından herhangi bir şekilde tecavüz edilmesi
Tescilli olan markalara, benzer markaların bültenlerde tespitini yaparak benzer başvuruların tescil edilmesini engelleyen takip sistemidir.
Fikri ve sınai mülkiyet ofisi nezdinde Marka konularını kapsayan işleri yapmaya yetkili olan kimse
Türk Patent Enstitüsü tarafından iki yılda bir düzenlenen marka vekilliği yeterlilik sınavı

Tescilli olan markalara, benzer markaların bültenlerde tespitini % oranlarıyla yaparak yurt içinde benzer başvuruların tescil edilmesini engelleyen takip sistemidir.
Kuvvetlerin tesiri altındaki cisimler alanında yapılmış buluş
Teferuatlı olamayan basıt yapıdaki mekanik yapı
Mekatronik, makine, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayanan yeni bir bilim dalı
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer
Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde üretilen ürünün belirleyici işaretidir.
Köken Belgesi
Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü
Ürünün mikrobiyolojik özelliklerini açıklayıcı teknik bilgi
Birliğe dahil devlet vatandaşları, diğer bir (taraf) devlette ikametgahı yada müessesesi bulunmasa dahi, sınai mülkiyet konusunda o devletin vatandaşlarına tanıdığı haklardan yararlanma olanağına sahiptir.
Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul ya da kurum
Normal süresi içinde yapılmayan ve olumsuz sonuçlanan işlemlerin, devamına yönelik resmi kuruma bildirilen gerekçeler.
Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı bir işlemin ya da ödemenin süresi içersinde yerine getirilmesini olanaksız kılan beklenmedik olaylar ve şartlar
Bir işlemin ya da ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini olanaksız kılan beklenmedik olaylar ve şartlar nedeniyle oluşan olumsuz durumun giderilmesi amacıyla yetkili otoriteye yapılan talep
Kişinin kanunlar çerçevesinde ve kamu yararıyla sınırlı olmak üzere, maliki olduğu şey üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisi
Herhangi bir ülkeye ya da ülkelere herhangi bir toplu başvuru ya da tescil sistemden bağımsız olarak yapılan başvuru
Birden çok borçlunun, borçtan her birinin ayrı ayrı tamamından sorumluluğu
Vekiller tarafından işlemleri yürütülen tüzel ve gerçek kişiler.
Mülkiyet sahibinin LTD'den A.Ş'ye veya KOLL.ŞTİ'den LTD.ŞTİ'ye dönüşmesi anlamındadır.
Emtiaların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası anlaşma
Patent başvurusu ya da koruması olmayan buluş
Yıllık harçların ödemesinin yapılması gerektiği kanun ya da yönetmelikle belirlenmiş vade

Bakınız: AIPO
Avrupa İç Pazarı Uyumlulaştırma Ofisi (Topluluk Tasarım Tescili)
Bir belgenin resmi otoritece onaylanmış kopyası
Bir belgenin resmi otoritece onaylanmamış kopyası
Basılı dokümana gereksinim duymaksızın patent, marka ve tasarım başvurularının internet üzerinden güvenli bir ortamda yapılması
Türkiye'yi Avrupa Topluluğu üyeliğine hazırlamayı amaçlayan 1963 tarihli Ankara Anlaşmasına (ortaklık anlaşması) dayalı olarak kurulmuş ilişki
Hisseli mülklerin satışında aynı mülk üzerinde pay sahibi olan hissedarların öncelikli satın alma hakkıdır
Ön başvuranın korunması ilkesine istisna olarak patent başvurusunun yapıldığı tarih ile rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iyi niyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerine veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarına olanak sağlayan haktır
Patent tarifname takımında yer alan ve buluşun kısa tanımlamasını yapan bilgi

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus milletlerarası bir ittihat ihdas edilmesine dair 20.Mart.1883 tarihli uluslar arası anlaşma.
Sınai mülkiyetin himayesine yönelik 20.Mart.1883 tarihli temel uluslararası sözleşme
Bir devlet tarafından buluş yapana buluşunu ifşa etmesi karşılığında belirli bir süre için verilen ve başkalarının buluşu üretmesini, satmasını, satış için teklifte bulunmasını ve ithal etmesini engelleyen münhasır hak
Konusu kamu düzeni ya da genel ahlaka aykırı olan ya da kanunda patent verilemeyeceği açıkça belirtilen buluşlar (bitki türleri, bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri vb.)
Bir buluş ya da patent başvurusu ile ilgili bilgi edinilme çabası ya da belirli bir teknik alanda belirli bir buluşa ilişkin patent içi ya da dışı literatürde benzer buluşların ortaya çıkarılması ve karşılaştırılması çalışması
Kanunda belirtilen süreler dahilinde patent başvurusunun faydalı model başvurusu olarak devam edilmesi için resmi patent başvurusuna istek bulunulması. Türk Patent Kanununda araştıma raporu geliş tarihinden itibaren altı ay içerisinde bu talep yapılmalıdır.
Patent başvurusu veya patent üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa bile, bunların devri veya üzerinde bir hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir
Patent başvurularının içeriğinin kamunun bilgisine sunulduğu bülten
Sınai haklarla ilgili gelişmeleri içeren dergi.
Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliği kriterleri
Patent istemeye hakkı olmayan bir kişinin asıl patent isteme hakkına sahip olan kişinin haklarını ihlal ederek patent haklarına sahipmiş gibi resmi ofisten patent isteme talebinde bulunması
Patentle temsil edilen hakkın sahibi
Patent verilmesi suretiyle elde edilen münhasır hak
Patent üzerindeki hakların patent sahibi tarafından yapılan bir irade beyanı ile bir başka kişi ya da kişlere aktarılması
Buluşun patent verilebilirlik şartlarına haiz olmaması, açık ya da tam olarak tanımlanmamış olması, tarifname kapsamının aşılmış olmasının tespit edilmesi ya da kanunda belirtilen diğer durumlar nedeniyle patentin hükümsüz kılınması.
Patent tarafından verilen hakların üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi
1970 Patent işbirliği anlaşması 1970’de imzalanan her bir sözleşmeci devlette buluşların korunması amacıyla patent başvurularının merkezi olarak yapılmasına olanak sağlayan bir sistem
Buluşu yapanın ya da haleflerinin sahip oldukları kanunen tanınan hak
Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliği işaret etmektedir.
Patent tescil kararı çıktıktan sonra resmi otorite tarafından verilen numara
Patent başvurusu yapılmadan önce belirli bir teknik alanda patent ya da patent dışı literatürde buluşa benzer dokümanaları tespit etmek amacıyla yapılan araştırma
Patent tescil kararı kesinleşmemiş patent ofisinde bekleyen patent başvuruları
İki ya da daha fazla ülke arasında ya da firmalar arasında meydana gelen patent yoluyla pazarda üstünlük elde edilme çabası
Patent veya faydalı model başvurusunun ne zaman kim tarafından yapıldığı, üzerinde haciz rehin gibi hangi işlemlerin olduğu, başvurunun son durmu gibi bilgilerin kayıt edildiği resmi evraktır
Bir patent başvurusunu yenilik ve buluş basamağı kriterlerine göre değerlendirmek ve yayınlanmış patent dokümanlarına ulaşmak amacıyla, patent ofisleri, potansiyel buluş sahipleri, araştırma ve geliştirme birimleri, teknolojinin gelişimi veya uygulanmasıyla ilgili birimler ve diğer kullanıcılar açısından, patent dokümanlarının tek ve aynı şekilde sınıflandırılması amacı ile oluşturulmuş Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification-IPC) kullanılmaktadır.
Buluşun patent başvurusundan önce değerlendirmeye alınarak tescil işlemlerine ne zaman başlanacağının ve başvuruya konu olan buluşun korunmak istenilen ürün olup olmadığının tespit edilmesi
Patent/ Faydalı modele konu olan buluşun koruma kapsamının belirlenmesini sağlayan ve başvuru için gerekli olan tarifname takımını hazırlayarak ilgili resmi kuruma başvurunun yapılması, başvuru sonrasında dosyanın takibi ve bununla ilgili olarak buluş sahibinin bilgilendirilmesi ve gerekli durumlarda yönlendirilmesi işlemlerini gerçekleştiren kişidir.
Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda ilgili kişileri, enstitü nezdinde temsil etme, gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkisine sahip olan sicile kayıtlı gerçek veya tüzel kişidir.
Türk Patent Enstitüsü tarafından iki yılda bir düzenlenen patent vekilliği yeterlilik sınavı
Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirme usulleri ile ilgili buluşlar
Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; edebiyat ve sanat seserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri ve buluş niteliği taşımayan konular patent verilerek korunamaz
Patent konusunun, patentlenebilirlik şartlarına sahip olmadığının tespit edilmesi durmunda; buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığının ispat edilmesi durumunda;patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığını ispat edilmesi durumunda patentin hükümsüz sayılmasına karar verililebilir.
Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur
Yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve tekniğin bilinen durumunun aşılmasıdır
Patent stratejilerine dayalı bir Ar-Ge sistemidir.
Bakınız: Patent İşbirliği Anlaşması
Patent ve Marka Vekilleri Birliği
Patent ve marka vekilleri derneği

Türk Patent Enstitüsü’nün KHK ve uygulama şeklini gösterir. Yönetmeliğe dayanarak yapılan başvuruyu geri çevirmesidir. 
Tescilli tasarımlar için tescil başvurusunun yapıldığı veya rüçhan hakkı talep edilmişse bu talep için başvurunun yapıldığı tarihi ifade eder.
Teminata bağlanmış alacak hakkı
Her ayın 1'inde yayınlanan, tasarım başvurularının 3. şahısların dikkatine 6 ay süre ile sunulduğu resmi bülten
Her ayın 12'sinde yayınlanan, marka başvuruları yayını ve yurt dışı marka yayınlarının 3 ay süre ile 3. şahısların dikkatine sunulduğu resmi bülten
Her ayın 21'inde yayınlanan, patentler için 6 ay süre ile ve faydalı modeller için 3 ay süre ile, başvuru ve belgeleri ile ilgili bilgilerin 3. şahısların dikkatine sunulduğu resmi bülten
Türk Patent Enstitüsü’nün KHK ve uygulama şeklini gösterir. Yönetmeliğe dayanarak yapılan başvuruyu uygun görmemesi sonucunda geri çevirme kararıdır.
Sınai mülkiyet hakları konusunda gerçekleştirilecek olan tescil işlemlerinde, başvuru ve sonrasındaki süreçte karşılaşılabilecek olan risklerin tespit edilmesi
Başvurularda Öncelik Hakkı
Paris Anlaşması'na dâhil ülkelerden birine mensup gerçek veya tüzel kişilerin bu ülkelerin herhangi birinde bir patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım belgesinin verilmesi için yetkili merciye yaptıkları başvuru tarihinden itibaren başlayan, belirlenen süre zarfında başvurular üzerinde öncelik kazanılmasına olanak sağlayan süre sınırlı hak
Rüçhan hakkının doğmasına yol açan ilk başvuru tarihi

Başvurunun resmi kuruma giriş tarihini ve saatini gösteren resmi evrak.
Buluşun, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması
Başvuru tarifnamesinde satırların sol tarafında, beş satırda bir yer alan ve beşer beşer artarak satır sayısını gösteren numaralar
Marka, patent, tasarım başvurularına gelen itirazlara verilen karşı görüş.
Yanlışlıkla
İşçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti dışında gerçekleştirdiği buluş
Marka, patent, tasarım vb. konularda tescil yoluyla elde edilen yasal haklar.
Sınai Mülkiyet, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi hak
Marka, patent ve tasarımların araştırma ve tescil sürecinde kolaylık ve uyum sağlamak için, uluslararası düzeyde tek ve aynı şekilde sınıflara ayrılması.
Araştırma raporunun, başvuru sahibine tebliğinden itibaren üç aylık süre içerisinde, başvuru sahibinin incelemeli veya incelemesiz patent sistemlerinden birini tercih ederek TPE'ye bildirmesi- Başvuru sahibinin sistem tercihinin TPE tarafından bültende ilan edilmesi
Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkının, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olması
Ürünü kullanım iznini beklerken süre kaybının bir sonucu olarak, farmasötik veya bitki patentlerinin sürelerinde patent koruma süresinin bitimini takiben koruma süresinde uzatmaya olanak sağlayan bir sertifika
İki teşebbüs arasında bir ya da daha fazla sözleşme ile kurulmuş işbirliği ittifakı

İşverenin, hizmet buluşuna ilişkin tüm haklara sahip olma talebi
Tanınmış marka, mal veya hizmetlerle ilgili korumanın sağlanacağı alanda, markanın tanıtımı sonucunda kazanılan toplumun ilgili kesimi tarafından, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre için değil bu çevre dışında o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinen marka
Patent ve faydalı model başvurularına konu olan buluşun ve tasarım başvurularına konu olan ürünün özelliklerinin tarif edildiği belge.
Buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılması
Tasarım başvurularında tescile konu ürünlerin adı.
Tasarım başvurusunu takiben şekli inceleme, sicile kayıt, yayın ve itiraz aşamaları sonucunda tasarımın kanunen koruma altına alınması
Korumaya konu tasarımı tasarlayan gerçek kişi.
Patent başvurularının ait oldukları teknik alanlara göre yer aldıkları uluslararası sınıflar
Duyurma, bildirme, haber verme
Patentten doğan hakkın tecavüze uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için; istemlerin anlam ve kapsamının yorumlanması ve yorumlanan istemlerin suçlanan ürünle karşılaştırılması olmak üzere iki aşamadan oluşan yöntem
Patent hakkından doğan ve teknik bir soruna getirilen çözümün bilgilerinin kamuyla paylaşılması karşılığında sahibine belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere, üçüncü kişileri buluş konusu ürünü üretmekten, kullanmaktan, satmaktan ve ithal etmekten men etme hakkı
Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı ya da sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerin toplamı.
Buluşun, ilgili olduğu teknik alanlardaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleştirilmesi
Firmaların üretimlerini veya üretim yöntemlerini rekabetçi bir hale getirebilmeleri için faaliyet gösterdikleri alandaki teknolojik durumlarını görmelerini sağlayan teknoloji araştırması.
Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesi. Orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkı
Patent, marka, tasarım başvurularını resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme veya onama
Şirketlerin isimlerini, ürünlerini ve hizmetlerini diğer şirketlerden farklı kılmak ve korumak için kullandığı bir semboldür
Haksız rekabet olduğunda kişinin haklarına tecavüz edildiğinde söz konusu haksızlığın tespiti ve ortaya çıkarılmasını sağlayan davadır
Fyd testlerinin yapılabilmesi için gerekli olan, bakanlıkça belirlenen en alt sertifikalı sınıftaki tohumluğun türler bazındaki asgari çimlenme standartına sahip bitki materyali
Ulusal ve uluslararası alanda marka, patent ve tasarım tescilinin yaygınlaştırılması, kişilerin başvuru yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması için çeşitli kurumlarca sağlanan desteklerdir.
Doğrulamak, gerçeklemek

Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan vegetatif ve generatif bitki kısımları
Tek bir başvuru ile Avrupa Topluluğu’na üye 15 ülkede marka tescili yapılmasına olanak sağlayan sistem
Tek bir başvuru ile Avrupa Topluluğu’na üye 15 ülkede tasarım tescili yapılmasına olanak sağlayan sistem
Türk Patent Enstitüsü’nün kanuna dayalı kısaltması.
Türk Patent Enstitüsü tarafından patent, marka, tasarım başvurularına verilen resmi numara
Aynı başvuru sahibi veya buluş sahibi tarafında yapılmış aynı buluş için Avrupa Patent Ofisi (EPO), Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Japon Patent Ofisine (JPO) dosyalanmış eşdeğer patentler serisi
Fikri mülkiyetin birçok şekli için minimum standartlar oluşturan Dünya Ticaret Örgütü tarafından yürütülen uluslararası anlaşma.
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi ( fyd testlerinin yapıldığı mercii)
Türkiye’de Sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli kamu kuruluşu
Hukuk bakımından tek bir kişi sayılan birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan, tek bir kişi sayılan varlık.

Bir ülkenin sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemlerini yürüten ofis.
Uluslararası patent başvurularının başlangıçta belirtilen ülkelerden istenilende geçiş yapılması
190’e aşkın ülkeden 5000’den fazla marka sahibi ve profesyonelinden müteşekkil etkili ulusal ve uluslararası ticaretin unsurları olarak markaların desteklenmesi ve gelişimine ve ilgili fikri mülkiyete adanmış kar amacı gütmeyen bir birliktir
Patent İşbirliği kapsamında yapılan uluslararası patent başvurularında başvurunun patenlenebiliriliğine yönelik uzman görüşlerini içeren bağlayıcılığı olmayan rapordur
Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında yapılan patent başvuruları
Strazburg Anlaşması (1971) kapsamında yayınlanmış patent başvuruları, faydalı model belgelerini kapsayan buluşlar için patentler için ortak sınıflandırma
Başvuru sahibinin ünvanını değiştirmesi

Türkiye’de fikri ve sınaî mülkiyet olgusunun gelişimine yönelik kurulmuş kar amacı gütmeyen bir birlik
Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Uluslararası Birliği (merkezi İsviçre, Cenevre'de olan, uluslararası yeni bitki türlerinin korunması anlaşması uyarınca kurulan hükümetler arası bir birliktir.)
Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi'nin kısaltması

Buluşu oluşturan geliştirmenin unsurlardan değil de işlem adımlarından meydana gelmesi.
Başvurularda yönetmeliğe uygun olmayan kriterlerin tespit edilmesi sonrası düzeltme yapılması için çıkan resmi evrak.
Müracaat ya da gelen itirazlar doğrultusunda uzmanların verdiği karar.
Resmi Patent Ofisi’nin hizmetlerine karşılık aldığı bedel.
Patent Ofisi’nin hizmetleri karşılığı aldığı ücretlerin sıralandığı liste.
Türkiye'de patent başvurularında inceleme aşamasında son aşama
Ürün geliştirmenin kısaltılması.
Mevcut ürünü iyileştirme ve yeni ürünler geliştirme.

Türk Patent Enstitüsü’nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na verdiği nihai kararlardır.

Bir kişiye başka bir gerçek ya da tüzel kişi adına hareket etme yetkisi veren belge
Bir kişinin kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişi

Hak sahibinin ölümünden sonrasında varislerce verilen ilan
Hak sahibinin ölümü sonrasında hakkın devridir.

Bkz. Veri Koruması
Bir kuruluşun bir ürünü için ruhsat (pazarlama izni) almak amacıyla devletin ruhsat otoritesine sunduğu test ve klinik verilerine atıfta bulunarak veya kullanarak, bir başka kuruluşun ruhsat (pazarlama yetkisi) almak için başvuramadığı bir süreyi ifade eder
1973 yılında kabul edilen markaların figüratif elemanlarının sınıflandırılmasına ilişkin anlaşma.

Tasarım tescil başvurusu sahibi, başvurunun kesinleşme tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden itibaren otuz aylık süreyi geçmemek koşulu ile başvuru esnasında yayımın ertelenmesi talebinde bulunabilmesidir
Başvurunun bilgilendirme ve itiraza açıldığında kullanılan sıra numarası
Başvurunun bulunduğu sürecin kamuya bilgilendirme veya itiraz amaçlı bültende kısa bir özet ile verilme işlemi
Tasarım tescil başvurusu sahibi, başvurunun kesinleşme tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden itibaren otuz aylık süreyi geçmemek koşulu ile başvuru esnasında yayımın ertelenmesi talebinde bulunabilmesidir
Patent başvurularının hangi sisteme göre yapılmış olduğunu ve/veya hangi aşamada olduğunu gösteren yayın kodları
Yenilik iddiası ile yapılan başvurunun kamuya itiraz amaçlı ilanına yapılan yenilik iddiasını çürütecek nitelikte itiraz
Bilgisayar programları ile ilgili verilmiş patent

Hukuki ihtilaflarda hukuki durumu belirsiz olan bir malın, karar sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı merci.
Devamlı,sürekli,aynı,standart,aynı, tek olma durumu
Tescil kararı için bekleyen ya da tescil edilmiş patent-marka-tasarım başvurularının devamlılığını sağlamak için yapılan resmi işlem
Tekniğin bilinen durumunda yer almama ve daha önce kamuya ifşa olmama durumu
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun verdiği nihai karar.
Patentin ya da patent başvurusunun devamlılığını sağlayan başvuru tarihinin yıl dönümlerinde patent ofisine ödenen resmi harç.
Marka, patent, tasarım sahibinin haklarına tecavüz nedeniyle yoksun kaldığı kazanç
Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge
Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre
Zirai İlaçlar

İşbu form aracılığıyla tarafınızdan temin edilen ad, soyad, telefon numarası ve e-mail adresi bilgileriniz ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ uyarınca kişisel veri teşkil etmektedir. Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, iş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla veri sorumlusu Destek Patent A.Ş. tarafından Kanun’da yer alan ilke ve şartlara uygun olarak işlenecek, korunacak ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.


Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al