Patent İtirazı Nedir? Nasıl Yapılır?

Patent, resmi bir belge olmakla beraber buluş sahibine söz konusu ürünün kendisinden izinsiz satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir eşinin üretilmesi gibi faaliyetleri kısıtlama hakkı tanır. Patent, yalnızca patent sahibine özel bir belgedir. Başvuru tarihinden sonraki yirmi yıl içerisinde söz konusu buluşun kullanılması, üretilmesi ve satılması ile ilgili birtakım ayrıcalıklar sağlar. Rekabet açısından son derece önemli bir belgedir. Patent, başkalarının söz konusu buluşu kullanmasının önüne geçer. Ayrıca, patente sahip olmak buluş sahibinin pazarda önemli bir yer edinmesini sağlar.
Patent, herhangi bir buluş için lisan ve devir anlaşması yapabilme fırsatını sunmasından dolayı da değerlidir. Bunun yanı sıra, işletme açısından olumlu bir gelişmedir. Bir başka deyişle, firmanın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğunun ve teknolojik kapasitesinin bulunduğunun göstergesidir. Sonuç olarak, buluş sahiplerinin emeklerinin boşa gitmemesi adına patent almaları gerekir.
Patent ile ilgili konularda hukuki anlaşmazlıklara rastlanır. Bazı durumlarda, patent itirazı gündeme gelebilir.

Patent İtirazı Nedir?


Patent itirazı, patent alma kriterlerini karşılamayan veya başkalarının devam eden haklarını ihlal eden patent başvuruları için gerçekleştirilir. Patent itirazı, resmi kurumun patent verme kararı sonrası 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Bu süre içerisinde yapılmadığı takdirde resmi kurum nezdinde bir işlem yapılamaz.
Türk Patent ve Marka Kurumu, her ay patent başvurularını Patent Bülteni’nde yayınlar. Bu sayede, üçüncü kişilerin başvuruları değerlendirmesine ve itiraz edebilmesine olanak sağlanır. Patent hakkını korumak adına bülten takibinin yapılması gerekir. Bu sayede, kötü niyetli başvurular tespit edilir ve gerekli itiraz işlemleri gerçekleştirilir. Bu noktada, tescili engellenmek adına hali hazırda alınmış bir patent ile olan benzerliğin ortaya konulması gerekir. Bilhassa karıştırılma ihtimali bulunan patentlere itiraz edilmesi önemli bir husustur. Resmi Patent Bülteni, hak ihlallerinin önceden tespit edilmesi ve tescilin itiraz yoluyla engellenmesi açısından son derece önemlidir.

Patent İtirazı Nasıl Yapılır?


Herhangi bir buluşun patent tescili alabilmesi için birtakım özelliklere sahip olması gerekir. Yeni, özgün ve uygulanabilir bir buluş olması şarttır. Fakat patent itirazı, bu kriterleri karşılayan veya karşılamayan tüm buluşlar için gerçekleştirilebilir. Patent tescilini önlemek adına patent başvurusuna neden itiraz edildiği gerekçeleriyle beraber açıklanmalıdır.
Patent itirazı nasıl yapılır diye düşünenlerin her şeyden önce itiraz dilekçelerini hazırlamaları gerekir. Söz konusu itiraz dilekçesi, itirazı destekleyen sebepler ve delillerle beraber Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulmalıdır. Kuruma itiraz ücreti ödenir.
Türk Patent ve Marka Kurumu, patent başvurusuna karşı yapılan itirazı gördükten sonra bu itirazı patent başvuru sahibine tebliğ eder. Ayrıca, başvuru sahibine söz konusu itiraza dair görüşlerini açıklama hakkı tanınır.

Patente İtiraz Etme Nedenleri


Patent itirazı nedenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Her şeyden önce, patent başvurusu; yenilik, özgünlük ve sanayide uygulanabilirlik kriterlerini karşılamıyorsa itiraz edilmesi söz konusu olabilir.
Patent hakkında yeterli açıklama yapılmadığı takdirde itiraz hakkı mevcuttur.
Patent konusu, söz konusu buluş ilk halinden farklı bir hale gelmiş, kapsam aşılmış ise itiraz edilebilir.
Patent konusu ve uygulanması, hali hazırda tescilli bir patent ile benzerlik gösteriyorsa herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına itiraz edilebilir.

Patent İtirazı Aşamaları


Patent itirazı aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Her şeyden önce, itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. İtirazı destekleyen gerekçelerin ve delillerin doğru ve eksiksiz bir şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulması gerekir.
Türk Patent ve Marka Kurumu, marka başvurusuna dair itirazı inceler. Ardından, başvuru sahibine itirazı tebliğ eder. Başvuru sahibi, itirazın kendisine tebliğ edilmesinin ardından en geç bir ay içerisinde itiraz ile ilgili düşüncelerini açıklamak zorundadır.
Türk Patent ve Marka Kurumu’ndaki uzman itirazı, itiraz sahibinin dilekçesini ve başvuru sahibinin konuyla ilgili görüşlerini tarafsız bir şekilde değerlendirir ve ret, devam veya kısmi devam kararı verir.
Son olarak, kararın bildirilmesinin ardından her iki tarafın da TÜRKPATENT’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz hakları vardır. Ancak, kararın bildirilmesinden sonraki iki ay içerisinde itiraz işlemi gerçekleştirilmelidir.